ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวผู้กระทำความผิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560

นายวสันต์  เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวผู้กระทำความผิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560
  <p style="\\&quot;text-align:" center;\\"="">              เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา นายวสันต์ เสี่ยงบุญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวผู้กระทำความผิด ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน ได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของศาสนา และนำไปคิดพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ