ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว กิจกรรมค่ายพัฒนากายจิตสังคม เยาวชน เพื่ออนาคตของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

นายวสันต์  เสี่ยงบุญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา           เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว กิจกรรมค่ายพัฒนากายจิตสังคม เยาวชน เพื่ออนาคตของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
  <p style="\\&quot;text-align:" center;\\"="">เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา 13.30 น. นายวสันต์ เสี่ยงบุญ           ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว กิจกรรมค่ายพัฒนากายจิตสังคม เยาวชน เพื่ออนาคตของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่เด็ก เยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการของศาลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยได้คัดเด็กและเยาวชน ที่อยู่ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว ก่อนฟ้อง หลังฟ้อง รุ่นที่ 2  จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรมระหว่าง เข้าอบรมระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559  ณ มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ