ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา - นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา - นายวสันต์  เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559
  <p style="\\&quot;text-align:" center;\\"="">เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 เรียนเชิญ นายวสันต์ เสี่ยงบุญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เผยแผ่พระคุณและบทบาทหน้าที่ของแม่ที่มีต่อครอบครัว ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของแม่ทีมีต่อชีวิตตนและหาทางตอบแทนบุญคุณให้เหมาะสม และให้เด็กและเยาวชนได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ในการนี้ ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณใต้อาคารหอนอน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9


เอกสารแนบ