ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา       เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 เรียนเชิญ นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จ         พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และ  เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเท อบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมลูกให้เป็นคนดี อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของแม่ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กและเยาวชนกับครอบครัวให้ได้มีโอกาสพบกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ในการนี้มี ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9


เอกสารแนบ