ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 เรียนเชิญ นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน  และครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมทั้งในและนอกสถานที่ควบคุม สามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับสังคมภายนอก หลังได้รับการปล่อยตัว ในการนี้มี ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9


เอกสารแนบ