ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมประชาสัมพันธ์กับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมประชาสัมพันธ์กับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 นาฬิกา นายไพโรจน์  สังข์น้อย   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา มอบหมายให้  นางปราณีย์  ราชพงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายคณิศร แก้วศรีทอง นิติกร  ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”   จังหวัดสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจศาล รับปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบังคับคดีผู้ประกัน  รวมทั้งเผยแพร่การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้แก่ประชาชน ณ วัดบ้านวังพา      หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 นาฬิกา นายไพโรจน์  สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา มอบหมายให้  นางปราณีย์  ราชพงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายคณิศร แก้วศรีทอง นิติกร     ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”   จังหวัดสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจศาล รับปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบังคับคดีผู้ประกัน  รวมทั้งเผยแพร่การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้แก่ประชาชน ณ วัดบ้านวังพา  หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ